พื้นที่การสำรวจศัตรูข้าว

3

แปลงสำรวจที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เกินมาตรฐาน

0

สถานีตรวจวัดที่มีค่า BUS เกินมาตรฐาน

0 ศูนย์

กับดักแสงไฟที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เกินมาตรฐาน
ข้อมูลสถานี Temperature
ข้อมูลจาก Datalogger
พื้นที่สำรวจข้าว - จากกับดักแสงไฟ
พื้นที่สำรวจข้าว - สำรวจจากแปลงนา
ข่าวสาร

กระดานข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์